Cách cài đặt Analy trên máy pos cầm tay Sunmi/màn hình tính tiền Sunmi, Ocha…

Chuẩn bị:

Nếu bạn sử dụng các thiết bị như máy pos sunmi cầm tay hoặc màn hình tính tiền thì nên cài app Analy trên điện thoại (android hay ios đều được) để kết nối Shopeefood trước sẽ dễ hơn. Sau đó đăng nhập tài khoản Analy đó lên máy pos.

Bước 1: Vào mục Cài đặt máy in đơn. Chọn loại máy in là:

Bước 2: Chọn kích thước giấy in 58mm hoặc 80mm

Bước 3: In kiểm tra tình trạng kết nối nếu thành công =>Lưu lại

Bước 4: Thêm nội dung tiêu đề trên bill & Chọn cho phép in tự động =>Lưu lại

Một số lỗi có thể xảy ra:

  • Nếu sau khi bạn In kiểm tra thấy đã kết nối thành công nhưng vẫn không in đơn hàng tới được thì Đăng xuất app, thoát app và đăng nhập lại.
  • Nếu đơn tới không có tiếng báo đơn thì
    • Với máy Sunmi V1: mình vào phần Setting -> Thông báo -> Ứng dụng -> App Analy -> Mở to hết tiếng phương tiện
    • Với máy Sunmi V2: mình vào phần Setting -> Âm thanh -> Chỉnh hết mức âm thanh ở đa phương tiện.

***Lưu ý: 1 tài khoản chỉ cài đặt được với 1 loại maý in, không nên chuyển đổi liên tục nhiều loại máy in. Khi đã đăng nhập tài khoản trên máy pos thì không nên đăng nhập tài khoản đó trên các thiết bị khác, sẽ dẫn tới lỗi không in đơn tự động được, nhưng có thể bấm in tay.